Конкурс за доцент по професионално направление 4.1.Физически науки

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика – атомна и молекулна физика) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.46/17.06.2016г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 
Научно жури:
Проф. дфн Владимир Добрев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )
Проф. дфн Хассан Шамати (ИФТТ-БАН) - ( рецензия )
Доц. д-р Митко Гайдаров (ИЯИЯЕ-БАН) - ( рецензия )
Проф. дфн Екатерина Христова (ИЯИЯЕ-БАН) - ( становище )
Проф. дфн Светослав Рашев (ИФТТ-БАН) - ( становище )
Проф. дфн Кирил Благоев (ИФТТ-БАН) - ( становище )
Проф. дфн Тодор Мишонов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( становище )
Кандидати:
гл.ас. д-р Боян Донков Обрешков (ИЯИЯЕ-БАН) - ( Справка за научните приноси )