Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: главен асистент (един) по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика) за нуждите на лаборатория „Математическо моделиране във физиката“; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.29/12.04.2016г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56 и (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Чл.кор. дфн Емил Нисимов (ИЯИЯЕ – БАН)
Проф. д-р Бойко Иванов (ИЯИЯЕ – БАН)
Доц. д-р Михаил Стоилов (ИЯИЯЕ – БАН)
Проф. дфн Радослав Рашков (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”)
Доц. д-р Христо Димов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”)