Конкурс за доцент по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1.Физически науки (Структура на атомното ядро - теория) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.98/15.12.2015г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
доц. д-р Димитър Тонев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )
проф. дфн Севдалина Димитрова (ИЯИЯЕ-БАН) - ( рецензия )
проф. дфн Борислав Славов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( рецензия )
доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) - ( становище )
проф. дфн Антон Антонов (асоц.член на ИЯИЯЕ-БАН) - ( становище )
проф. дфн Георги Райновски (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( становище )
доц. д-р Димитър Колев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( становище )
Кандидати:
гл.ас. д-р Димитър Петков Търпанов (ИЯИЯЕ – БАН) - ( Справка за научните приноси )