Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: главен асистент (един) по професионално направление 4.1.Физически науки (Физика на ускорителите); със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.29/21.04.2015г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56 и 02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Доц. д-р Николай Гутев (ИЯИЯЕ-БАН) - председател
Доц. д-р Диньо Динев (ИЯИЯЕ-БАН)
Доц. д-р Владимир Ангелов (ИЯИЯЕ-БАН)
Проф. дфн Петър Петров (ИЕ-БАН)
Проф. дфн Катя Вутова (ИЕ-БАН)