Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: главен асистент (един) по професионално направление 4.1.Физически науки (Позитронна спектроскопия); със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.29/21.04.2015г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56 и 02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Доц. д-р Димитър Тонев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН)
Доц.д-р Ангел Ангелов (ИЯИЯЕ – БАН)
Доц. д-р Владимир Ангелов (ИЯИЯЕ – БАН)
Проф. дфн Петър Петров (ИЕ-БАН)
Доц. д-р Венцислав Русанов (ФФ, СУ „Св. Климент Охридски”)