Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: главен асистент (един) по професионално направление 4.1.Физически науки (Неутронно физични изследвания); със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.29/21.04.2015г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56 и 02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Доц. д-р Димитър Тонев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН)
Доц. д-р Пламен Яйджиев (ИЯИЯЕ – БАН)
Доц. д-р Мария Манолова (ИЯИЯЕ-БАН)
Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ-СУ)
Доц. д-р Ивайло Христосков (ФзФ-СУ)