Конкурс за доцент по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1. Физически науки (Алгебрични методи в квантовата теория на полето) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 105/19.12.2014г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
чл.кор. дфн Валентина Петкова - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )
чл.кор. дмн Емил Хорозов (ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски”) - ( рецензия )
доц. д-р Александър Ганчев (ИЯИЯЕ – БАН) - ( рецензия )
чл.кор. дфн Емил Нисимов (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )
доц. д-р Недялка Стоилова (ИЯИЯЕ – БАН) - ( становище )
акад. дмн Веселин Дренски (ИМИ - БАН) - ( становище )
проф. Richard Kerner (Pierre and Marie Curie University – Paris 6) - ( становище )
Кандидати:
гл.ас. д-р Тодор Владиленов Попов (ИЯИЯЕ – БАН) - ( Справка за научните приноси )