Конкурс за доцент по специалност " Химически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.2. Химически науки (Радиохимия) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 105/19.12.2014г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
проф. дфн Кирил Крежов - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище)
проф. дхн Васил Симеонов (ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - (рецензия)
проф. дхн Ивелин Кулев (ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - (рецензия)
проф. дфн Тодор Русков (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище)
доц. д-р Анна Дамянова (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище)
доц. д-р Милен Йовчев (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище)
доц. д-р Христо Христов (ФФ, ПУ „Паисий Хилендарски”) - (становище)
Кандидати:
гл.ас. д-р Цветана Петрова Нонова (ИЯИЯЕ – БАН) - (Справка за научните приноси)