Конкурс за доцент по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика – гравитационно-калибровъчно полева дуалност) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 33/11.04.2014г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 
Научно жури:
проф. дфн Владимир Добрев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище)
проф. дфн Светлана Пачева (ИЯИЯЕ – БАН) - (рецензия)
доц. д-р Христо Димов (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - (рецензия)
чл.-кор. дмн Eмил Хорозов (ФМИ-СУ„Св. Климент Охридски”) - (становище)
проф. дфн Радослав Рашков (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) - (становище)
доц. д-р Михаил Стоилов (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище)
доц. д-р Пламен Божилов (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище) )
Кандидати:
д-р Лилия Кирилова Ангелова (ИЯИЯЕ – БАН) - (Справка за научните приноси)