Конкурс за доцент по специалност "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: доцент (един) към ИЯИЯЕ по професионално направление 4.1 Физически науки (Ядрена физика – ускорители на заредени частици) със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 33/11.04.2014г. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56.

 
Научно жури:
чл.кор. Чавдар Стоянов - председател на НЖ (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище)
проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ – БАН) - (рецензия)
проф. дфн Хасан Шамати (ИФТТ – БАН) - (рецензия)
доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище)
проф. дфн Павел Петков (ИЯИЯЕ – БАН) - (становище)
проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ – БАН) - (становище)
проф. дфн Петър Петров (ИЕ – БАН) - (становище)
Кандидати:
гл.ас. д-р Владимир Ангелов Ангелов (ИЯИЯЕ – БАН) - (Справка за научните приноси)