Обявени процедури за научни степени

Защита на дисертация на Борислав Руменов Колев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 17.05.2021г. заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на редовен докторант Борислав Руменов Колев за придобиване на образователната и научна степен „доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).