Експертен съвет по теоретична и математическа физика

 

Състав

Председател:
Чл. кор., д.ф.н. Валентина Петкова
Зам.председател:
Доц., д-р Митко Гайдаров
Членове:
 1. Чл.кор., д.ф.н. Емил Нисимов
 2. Проф., д.ф.н. Владимир Добрев
 3. Проф., д.ф.н. Димитър Бакалов
 4. Проф., д.ф.н. Екатерина Христова
 5. Проф., д.ф.н. Людмил Хаджииванов
 6. Проф., д.ф.н. Николай Минков Петров
 7. Проф., д.ф.н. Пламен Божилов
 8. Доц., д.ф.н. Лилия Ангелова
 9. Доц., д-р Димитър Кадрев
 10. Доц., д-р Лъчезар Георгиев
 11. Доц., д-р Михаил Стоилов
 12. Доц., д-р Николай Николов
 13. Доц., д-р Нина Богданова
 
Лаборатории:
 1. Теория на елементарните частици (ТЕЧ)
 2. Теория на атомното ядро (ТАЯ)
 3. Математическо моделиране във физиката (ММФ)

Експертиза на семинара

 

ТЕЧ
 • - aксиоматичен, групово-теоретичен и алгебричен подход в квантовата теория на полето
 • - конформни теории на полето с приложения в теория на струните и кондензираните среди
 • - интегрируемост в струнната теория на елементарните частици
 • - теория и феноменология на електрослабите и силните взаимодействия
 • - релативистка гравитация и космология
 
ТАЯ
 • - ядрени модели
 • - свойства на атомните ядра
 • - теория на ядрената структура и ядрените реакции
 • - групово-теоретични методи в ядрената структура
 • - модели на финната структура на ядрените спектри
 • - структура и динамика на многофермионни системи
 • - модели на силнокорелирани квантови системи
 
ММФ
 • - математично моделиране на физични явления и процеси
 • - спектроскопия и динамика на атомни системи
 

 

Решения