Текущи конкурси за академични длъжности

Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.1.Физически науки (Математическо моделиране във физиката - атомна и молекулна физика); със срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.106 /15.XII.2020г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 59 82.