ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА „БАРАКА-ПИОНЕР 2“,

  НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН, ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72.

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките обявява процедура за избор на наемател за отдаване под наем на следните помещения:

  • 1. Помещение № 2 с площ 20 кв. м в сграда „Барака-Пионер 2“, находяща се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72;
  • 2. Помещение № 3 с площ 30 кв. м в сграда „Барака-Пионер 2“, находяща се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72;
  • 3. Помещение № 6 с площ 20 кв. м в сграда „Барака-Пионер 2“, находяща се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72.

Предназначение: Помещенията могат да се ползват за складови нужди.

Срок за отдаване под наем: до 3 (три) години, считано от датата на сключване на писмен договор, с възможност за продължаване на договора по взаимно писмено съгласие на страните, постигнато не по-късно от един месец преди изтичането на срока на договора.

Изисквания към кандидатите: Оферти могат да подават физически и юридически лица.

Начална месечна наемна цена:: левовата равностойност на 3,00 € (три евро) за кв. м., без ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия и вода.

Наемната цена се заплаща до 10-то число на текущия месец по банковата сметка на ИЯИЯЕ-БАН: IBAN: BG75 RZBB 9155 3120 0429 10, BIC: RZBBBGSF, „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД“.

Консумативните разходи за ел. енергия и вода, свързани с ползването на помещенията, се определят въз основа на Споразумителен протокол и се заплащат от наемателя в съответствие с условията на сключения писмен договор за наем.

Обезпечение по изпълнение на договора: В седемдневен срок след получаване на уведомлението за избор на наемател, избраният наемател внася депозит в размер на удвоената месечна наемна цена по банковата сметка на ИЯИЯЕ-БАН: IBAN: BG18 RZBB 9155 3320 0429 01, BIC: RZBBBGSF, „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД“. Представянето на копие от документа за внесен депозит е задължително условие за предаване на наетия имот от Наемодателя на Наемателя с приемо-предавателен протокол.

Оглед се извършва до 15:00 часа на 10.12.2020 г., след предварително съгласуване с инж. Вл. Башев - пом.-директор на ИЯИЯЕ-БАН, тел. 02/979 5630.

Срокът за подаване на оферти е до 16:00 часа на 11.12.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, І етаж, стая 119, в запечатан непрозрачен плик, съдържащ надпис с предмета на обявата, наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящия номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Офертата следва да съдържа:1. Предложение за наемане на имота и начин на ползването му в съответствие с посоченото в обявата предназначение; 2. Ценово предложение, което включва предложение за месечната наемна цена, без ДДС, не по-ниска от началната, посочена в обявата; 3. ЕИК / ЕИК по БУЛСТАТ или ЕГН и постоянен адрес на кандидат физическо лице. Всички документи следва да са подписани от лице с представителна власт. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Офертите на кандидатите следва да са със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаването им.

Комисия, назначена от директора на ИЯИЯЕ-БАН, ще разгледа постъпилите оферти и ще определи спечелилия кандидат. Заседанието на комисията ще се състои на 14.12.2020 г. от 10.30 часа, в зала 200, Централна сграда на ИЯИЯЕ, етаж 2.

Критерий за оценка на офертите и определяне на изпълнител: „Най-висока цена и най-изгодни за Наемодателя условия“.

Кандидатите, чиито оферти не отговарят на посочените в обявата условия и изисквания, се отстраняват от участие в процедурата. Редовно подадените оферти се класират в низходящ ред според размера на предложената цена. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква цена, председателят на комисията определя срок за провеждане на явно наддаване между тези кандидати. Наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка на наддаване 10 на сто от тази цена.

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от разглеждането на офертите.

Имотът ще бъде отдаден под наем на спечелилия кандидат. Договорът за наем се сключва по типов образец. Предаването на имота се извършва с двустранен протокол след подписване на договор за наем. Наемателят има право да ползва имота съгласно договореното предназначение.

Условията и цената за достъп и престой на МПС на Наемателя са предмет на отделно споразумение.

 

С пълния текст на обявата можете да се запознаете pdf_icon ТУК.