ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ОБЯВА
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

В СГРАДА ТИП „ПИОНЕР“
СТАЯ № 4 С ПЛОЩ 20 М2
СТАЯ № 5 С ПЛОЩ 30 М2
В СГРАДА „БЯЛ ДОМ“
СТАЯ № 1 С ПЛОЩ 10 М2

ПОМЕЩЕНИЯТА СЕ НАМИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАУЧЕН КОМПЛЕКС 2 НА БАН,
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 72

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките на основание чл. 23 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи - собственост на Българската академия на науките открива процедура за избор на наемател за отдаване под наем на следния недвижим имот:
в сграда Барака - тип „Пионер“, находяща се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, следните помещения:

- помещение с площ от 20 м2
- помещение с площ от 30 м2
в сграда „Бял Дом“, находяща се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, следното помещение:
- помещение с площ от 10 м2

Предназначение на обекта: складова дейност.

Срок за отдаване под наем: 2 (две) години, считано от датата на сключване на писмен договор, с възможност за продължаване на договора по взаимно писмено съгласие на страните, не по-късно от един месец преди изтичането на срока на договора.

Изисквания към кандидатите: Оферти могат да подават физически и юридически лица

Начална месечна наемна цена: Предложената от кандидата месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от 3 euro (три евро) без ДДС за кв. м. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода и др.

Наемната цена се заплаща до 10-то число на текущия месец по банковата сметка на ИЯИЯЕ: IBAN: BG75 RZBB 9155 3120 0429 10, BIC: RZBBBGSF, „Райфайзенбанк“ ЕАД, Офис “София 29”, 1574 София, ул. Теменуга №3 (ъгъла с ул. Слатинска).

Консумативните разходи се заплащат от наемателя в съответствие с условията на сключения писмен договор за наем.

Обезпечение по изпълнение на договора: В седемдневен срок след получаване на уведомлението за избор на наемател, избраният наемател внася депозит в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него, по банковата сметка на ИЯИЯЕ:
IBAN: BG75 RZBB 9155 3120 0429 10, BIC: RZBBBGSF,
„Райфайзенбанк“ ЕАД, Офис “София 29”, 1574 София, ул. Теменуга №3 (ъгъла с ул. Слатинска).

Оглед може да се извършва до 12:00 часа на 28.07.2017 г., след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с инж. Вл. Башев - пом-директор на ИЯИЯЕ, тел. 02/979 5630.

Срокът за подаване на оферти е до 16:00 часа на 28.07.2017 г.

Офертите се представят в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, І етаж, стая 102, в запечатан непрозрачен плик, съдържащ надпис с предмета на обявата, наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящия номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Офертата следва да съдържа:
1. Предложение за наемане на имота и ползването му за посоченото в обявата предназначение, като кандидатът следва да декларира, че се задължава да монтира собствен електромер за отчитане на ползваната електроенергия;
2. Ценово предложение, което включва предложение за месечната наемна цена на обекта без ДДС, не по-ниска от началната наемна цена без ДДС;
3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Всички документи следва да са подписани, а копията, съответно заверени, от лице с представителна власт.

Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Офертите на кандидатите следва да са със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаването им.

Комисия, назначена от директора на ИЯИЯЕ, ще разгледа постъпилите оферти и ще определи спечелилия кандидат.

Заседанието на комисията ще се състои на 28.07.2017 г. от 16,30 часа, в стая 102, Централна сграда на ИЯИЯЕ, етаж 1.

Законните или упълномощени представители на кандидатите могат да присъстват при отваряне и разглеждане на офертите.

Критерий за оценка на офертите и определяне на изпълнител: „Най-висока месечна наемна цена“.

Кандидатите, чиито оферти не отговарят на посочените в обявата условия и изисквания, се отстраняват от участие в процедурата. Редовно подадените оферти се класират в низходящ ред според размера на предложената цена. В случай, че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията определя срок за провеждане на явно наддаване между тези кандидати. Наддаването започва от предложената от тях цена със стъпка на наддаване 10 на сто от тази цена.

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от разглеждането на офертите.

Имотът ще бъде отдаден под наем на кандидата, предложил най-висока наемна цена. Договорът за наем се сключва в двуседмичен срок, след уведомяването на спечелилия кандидат. Предаването на имота се извършва с двустранен протокол след подписване на договор за наем. Наемателят поема задължението да получи и предостави на Наемодателя всички необходими удостоверения и разрешения, свързани с ползването на имота по предназначението, за което е нает. Наемателят няма право да променя предназначението на отдадения под наем имот.

Приложение: pdf_icon Договор за наем - типов образец.